Shopping Cart
Barbz Cinemas Visor

Nicki Minaj | Official Shop

Barbz Cinemas Visor

$25.00
Do We Have A Problem? Cover Poster

Nicki Minaj | Official Shop

Do We Have A Problem? Poster

$25.00
Barbz Cinemas Phone Case

Nicki Minaj | Official Shop

Barbz Cinemas Phone Case

$20.00
Barbz Cinemas Tote

Nicki Minaj | Official Shop

Barbz Cinemas Tote

$15.00
Plastic Cups

Nicki Minaj | Official Shop

Soda Cups

$10.00
Popcorn Bucket

Nicki Minaj | Official Shop

Popcorn Bucket

$20.00
Popcorn Scooper

Nicki Minaj | Official Shop

Popcorn Scooper

$10.00